W załącznikach materiały informacyjne dotyczące ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków:

- Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z postanowieniami odmiennymi;

- Tabela uszczerbków;

- druk zgłoszenia NNW (każde zgłoszenie powinno być opieczętowane i podpisane przez Panią Dyrektor);

- ulotka informacyjna z  zakresem ubezpieczenia- składka roczna od osoby 46 zł