Klauzula informacyjna

  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa (rodziców/opiekunów prawnych) dzieci jest: Przedszkole nr 1 z siedzibą w Pszczynie ul. Jana Kupca 1 reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Kiełkowski (email: iod@pze-pszczyna.pl)
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).     

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 2. Podstawą przetwarzania są:           
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (j.t. z 2018 poz. 996 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 949 ze zm.);
 • Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań publicznej szkoły, przedszkola i placówki;
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą;
 1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  2. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

- dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);

- sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);

- usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

- ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

- prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 2. Administrator nie profiluje danych osobowych.

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSZKOLA NR 1 W PSZCZYNIE:

Wojciech Kiełkowski

Pszczyński Zarząd Edukacji ul. Zdrojowa 4

e-mail: iod@pze-pszczyna.pl

tel. (32) 212-85-60