Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oswiaty
RAPORT Z EWALUACJI
PROBLEMOWEJ
Przedszkole Publiczne nr 8
Pszczyna
Kuratorium Oswiaty w Katowicach

 

Przedszkole Publiczne nr 8
Wstep
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnetrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów
do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej
wymagan panstwa.
Ewaluacja zewnetrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola
w obszarach wyznaczonych przez wymagania panstwa:
1. Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sa zorganizowane w sposób sprzyjajacy uczeniu sie
3. Dzieci nabywaja wiadomosci i umiejetnosci okreslone w podstawie programowej.
4. Dzieci sa aktywne.
5. Respektowane sa normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Nauczyciele współpracuja w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartosc wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice sa partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane sa zasoby przedszkola i srodowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzglednia wnioski z analizy badan zewnetrznych i wewnetrznych.
12. Zarzadzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagan zawartych
w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.
Przedszkole może spełniac te wymagania na pieciu poziomach:
l Poziom E - oznaczajacy niski stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom D - oznaczajacy podstawowy stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom C - oznaczajacy sredni stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom B - oznaczajacy wysoki stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom A - oznaczajacy bardzo wysoki stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.

 

Przedszkole Publiczne nr 8
Opis metodologii
Badanie zostało zrealizowane w dniach 11-03-2014 - 14-03-2014 przez zespół wizytatorów ds.
ewaluacji, w skład którego weszli: Elżbieta Sobieska i Beata Janczak. Badaniem objeto 47 rodziców
(ankieta i wywiad grupowy) i 7 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad
indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorzadu lokalnego i partnerów
szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje placówki i analize
dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporzadzony raport, który obejmuje
podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.

 

Przedszkole Publiczne nr 8
Obraz przedszkola
Publiczne Przedszkole Nr 8 w Pszczynie położone jest na osiedlu Powstanców Slaskich w Pszczynie. Przedszkole
miesci sie w budynku wolnostojacym. Posiada duży ogród, wyposażony w sprzety zabawowo-rekreacyjne.
Do przedszkola uczeszcza 125 dzieci, które podzielone sa na piec grup podobnych wiekowo. W przedszkolu
zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która wspomaga rodziców w wychowaniu ich dzieci
i przygotowaniu do podjecia nauki w szkole. W pracy z dziecmi nauczyciele stosuja nowoczesne metody i formy
pracy dostosowane do indywidualnego rozwoju dzieci pozwalajace na: rozwijanie aktywnosci twórczej,
poszerzanie wiadomosci, kształtowanie umiejetnosci, które wykorzystaja w przyszłej pracy w szkole.
Przedszkole stwarza dzieciom warunki do działania i uczenia sie poprzez zabawe i prace we wszystkich sferach
rozwoju, osiagania sukcesów i radzenia sobie z trudnosciami.
Misja przedszkola jest dac dzieciom przepis na życie długie, skuteczne i szczesliwe poprzez proste prawdy
poznawcze według Roberta Fulghuma.Placówka wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które
wspomagaja prace kadry pedagogicznej. W przedszkolu odbywa sie dużo różnorodnych zajec, w tym zajecia
na basenie i lodowisku. Przedszkole organizuje liczne wycieczki, spacery, imprezy i uroczystosci
okolicznosciowe, z udziałem rodziców i srodowiska lokalnego.Przedszkole poprzez różnorodne formy
upowszechnia swoje osiagniecia i założenia koncepcji pracy.Wychowankowie przedszkola uczestnicza
w konkursach, imprezach srodowiskowych promujac wartosc wychowania przedszkolnego w srodowisku
lokalnym. Na szczególna uwage zasługuje udział: w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,Moja Przygoda
z Muzeum " (I miejsce); w X powiatowym przegladzie ,,JASEŁEK’’ Suszec 2013 r. (nagroda specjalna oraz
wyróżnienie); w Pszczynskiej Olimpiadzie Przedszkolaków (II miejsce).

 

 

Przedszkole Publiczne nr 8
Informacja o placówce
Nazwa placówki Przedszkole Publiczne nr 8
Patron
Typ placówki Przedszkole
Miejscowosc Pszczyna
Ulica Jana Kupca
Numer 1
Kod pocztowy 43-200
Urzad pocztowy Pszczyna
Telefon 0322103592
Fax 0322100359
Www
Regon 27200234700000
Publicznosc publiczna
Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież
Charakter brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze 125
Oddziały 5
Nauczyciele pełnozatrudnieni 10.00
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.00
Srednia liczba uczacych sie w oddziale 25
Liczba uczniów przypadajacych na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 12.5
Województwo SLASKIE
Powiat pszczynski
Gmina Pszczyna
Typ gminy gmina miejsko-wiejska

 

Przedszkole Publiczne nr 8
Poziom spełniania wymagan panstwa
Promowana jest wartosc wychowania przedszkolnego A
Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajec prowadzonych w przedszkolu oraz
podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje srodowisko lokalne o celowosci i skutecznosci
podejmowanych przez przedszkole działan. (D)
Przedszkole promuje w srodowisku lokalnym wartosc wychowania przedszkolnego. (B)
Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w srodowisku lokalnym. (B)

 

 

Przedszkole Publiczne nr 8
Wnioski
1. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom, partnerom oraz organowi prowadzacemu.
2. Przedszkole informuje rodziców oraz partnerów o celowosci i skutecznosci podejmowanych działan.
3. Przedszkole różnymi sposobami upowszechnia informacje zwiazane z działalnoscia przedszkola.
4. Zdaniem rodziców, parterów oraz organu prowadzacego, działania podejmowane przez przedszkole sprzyjaja
promowaniu wartosci wychowania przedszkolnego oraz wpływaja na kształtowanie pozytywnego wizerunku
przedszkola w srodowisku lokalnym.

 

Przedszkole Publiczne nr 8
Wyniki ewaluacji
Wymaganie:
Promowana jest wartosc wychowania przedszkolnego
Priorytetem przedszkola funkcjonujacego w społeczenstwie wiedzy powinno byc propagowanie wychowania
przedszkolnego, tworzacego warunki do uczenia sie przez całe życie. Przedszkole buduje klimat, dzieki któremu
zarówno rodzice jak i srodowisko lokalne rozumieja te potrzebe.
Poziom spełnienia wymagania: A
Przedszkole funkcjonuje zgodnie z przyjeta koncepcja pracy, która znana jest zarówno rodzicom jak i partnerom
przedszkola. Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci, oczekiwania rodziców, partnerów oraz srodowiska
lokalnego. Przedszkole informuje rodziców oraz partnerów o koncepcji swojej pracy, osiagnieciach dzieci oraz
podejmowanych działaniach poprzez informacje zamieszczane na stronie internetowej przedszkola, a także
w czasie indywidualnych spotkan. Przedszkole prowadzi różnorodne działania pokazujace rodzicom i srodowisku
lokalnemu korzysci wynikajace z uczeszczania dzieci do przedszkola. Dzieci biora aktywny udział w konkursach,
zawodach, przegladach, akcjach charytatywnych i społecznosciowych. Przedszkole w trosce o dobro i rozwój
dzieci zabiega o dobre relacje z rodzicami oraz organizacjami i instytucjami wspierajacymi rozwój i edukacje
dzieci. Podejmowane przez przedszkole działania i inicjatywy sprzyjaja promowaniu wartosci wychowania
przedszkolnego oraz tworzeniu pozytywnego wizerunku placówki w srodowisku lokalnym.
Obszar badania: Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajec
prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje
srodowisko lokalne o celowosci i skutecznosci podejmowanych przez przedszkole działan.
Przedszkole o koncepcji swojej pracy informuje przede wszystkim rodziców, organ prowadzacy oraz
współpracujace instytucje w tym miedzy innymi Poradnie Psychologiczno Pedagogiczna, Osrodek Pomocy
Społecznej, Powiatowa Komende Policji, Szkołe Podstawowa nr 2 w Pszczynie, inne przedszkola, Miejska
Powiatowa Biblioteke w Pszczynie, Filie Biblioteki Miejskiej, Rade Osiedla Powstanców Slaskich w Pszczynie,
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji W Pszczynie, Szkołe Podstawowa Nr 15 w Jankowicach. Przekazywane
informacje dotycza organizacji pracy przedszkola, realizowanych programów (dydaktycznych, wychowawczego,
profilaktyki), podstawy programowej, koncepcji pracy, zamierzen wychowawczych i dydaktycznych na kaŻdy
miesiac, wydarzen grupowych, celowosci podejmowanych działan oraz osiagniec dzieci.

 

Przedszkole Publiczne nr 8
Obszar badania: Przedszkole promuje w srodowisku lokalnym wartosc wychowania
przedszkolnego.
Przedszkole prowadzi działania, pokazujace lokalnemu srodowisku korzysci wynikajacych z uczeszczania dzieci
do przedszkola. Dzieci systematycznie uczestnicza w różnorodnych wystepach np dla seniorów z okazji Swiat
Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka ,, Slaskie godanie ", w zajeciach na basenie i lodowisku, w bibliotece,
w licznych konkursach plastycznych na róŻnych szczeblach, przegladach "jasełek " w festiwalu ekologicznym,
w olimpiadzie sportowej, w różnych imprezach srodowiskowych, różnorodnych wycieczkach. Odbiorcy
informowani sa o kształtowaniu u dzieci odpornosci emocjonalnej, radzenia sobie w nowych sytuacjach,
o potrzebie rozwijania zamiłowaniu do slaskiej godki i tradycji regionalnych, doskonalenia sprawnosci fizycznej,
potrzebie zdrowego stylu życia, wdrażaniu dzieci do zamiłowania czytelnictwem i rozwijaniu ciekawosci
o swiecie, poszanowaniu ksiażek jako zródła wiedzy. Przedszkole podejmuje działania nie tylko dla swoich
wychowanków ale również dzieci, ich rodziców i mieszkanców osiedla tj. festyny, bal dla dzieci, teatrzyki.
Obszar badania: Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w srodowisku lokalnym.
Przedszkole jest pozytywnie postrzegane zarówno przez rodziców, jak i partnerów, z którymi współpracuje.
Partnerzy, z którymi współpracuje przedszkole, sa zapoznawani z koncepcja pracy przedszkola w czasie
spotkan, impreze oraz ważnych wydarzen przedszkolnych. Dodatkowo koncepcja pracy zamieszczona jest
na stronie internetowej przedszkola. Zdaniem partnerów oraz organu prowadzacego przedszkole, do głównych
założen pracy przedszkola należy praca nad wszechstronnym rozwojem dziecka, przygotowanie dzieci
do podjecia nauki w szkole, rozwijanie ich zainteresowan i uzdolnien, wspomaganie rodziców w wychowaniu
i opiece nad dziecmi, promowanie zdrowego i higienicznego stylu życia, edukacja prospołeczna i proekologiczna,
radzenie sobie ze stresem, kształcenie logicznego myslenia, zaspokojenie ciekawosci o otaczajacym swiecie,
zapewnienie bezpieczenstwa oraz tworzenie przyjaznej i miłej atmosfery. W opinii partnerów działania te sa
ważne dla rozwoju dzieci, przygotowuja ich do dalszego życia i edukacji.

Przedszkole Publiczne nr 8
Raport sporzadzili
l Elżbieta Sobieska
l Beata Janczak
Kurator Oswiaty:
........................................