Nasze Przedszkole znajduje się na osiedlu Powstańców Śląskich w Pszczynie. Stoi w dużym ogrodzie na małym pagórku. Stąd blisko do parku, lasu, pola. Do przedszkola może chodzić 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W budynku znajduje się 5 dużych sal dla przedszkolaków. Przedszkole nasze jest placówką przyjazną małemu  dziecku. W swojej pracy  przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Realizujemy treści w zakresie :

 • Porozumiewania się z dziećmi i dorosłymi, zgodnego funkcjonowania w zabawie i sytuacjach życiowych .
 • Kształtowania umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, utrzymania ładu i porządku .
 • Wspomagania rozwoju mowy dzieci.
 • Wspierania dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują  w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • Kształtowania sprawności fizycznej dzieci i postaw prozdrowotnych .
 • Wychowania przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, oraz twórcą plastycznym.
 • Umuzykalniania dzieci –muzyka i śpiew, rytmika , pląsy i tańce.
 • Poznania i poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną .
 • Kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania .
 • Wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego.

 

Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

W przedszkolu zatrudniona jest  wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne metody pracy z dziećmi.

Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności.

W swojej pracy ściśle współpracujemy  z  Rodzicami.

Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój.