KONCEPCJA  PRACY PRZEDSZKOLA 

NR 1 W PSZCZYNIE

 

 Poprzez edukację przedszkolną tj: poprzez zabawę i naukę i pracę przedszkole ma na celu:

 

 • wspomagać dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtować czynności intelektualne niezbędne w codziennym życiu i w dalszej edukacji,
 • wychowywać dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • kształtować u dzieci odporność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, włącznie z sytuacją porażki,
 • rozwijać umiejętności społeczne, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzać warunki rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach,
 • poszerzać wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym,
 • rozwijać umiejętność logicznego rozumowania i prezentowania w sposób zrozumiały dla innych swoich opinii, przemyśleń o świecie,
 • kształtować postawy : zdrowego stylu życia,
 • rozwijać sprawność fizyczną, i odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej,
 • kształtować poczucie przynależności rodzinnej, społecznej, narodowej.
 • przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwijać ich kompetencje poznawcze.

 

                                                              MISJA

 

Jesteśmy po to,  aby dać dzieciom przepis na życie długie, skuteczne i szczęśliwe poprzez proste prawdy poznawcze takie jak:

 

 • dziel się z innymi, bądź fair. Nie bij,
 • odkładaj rzeczy w miejsca, skąd je wziąłeś . Sprzątaj po sobie,
 • nie bierz rzeczy ,które nie należą do ciebie,
 • przeproś, jeśli kogoś uraziłeś,
 • umyj ręce przed jedzeniem,
 • nie zapomnij spuścić wody w toalecie,
 • żyj w równowadze-naucz się trochę i pomyśl trochę, i maluj, i rysuj, i potańcz, i pograj, i pracuj każdego dnia trochę,
 • po jedzeniu zrób sobie drzemkę,
 • kiedy  wychodzicie , uważajcie na ruch uliczny, złapcie się za ręce i bądźcie  ze sobą,
 • dostrzegajcie wszystkie cuda tego świata, propagowanie przez Roberta Fulghuma

 

 WIZJA  PRZEDSZKOLA

 

 1. Przedszkole jest placówka przyjazną dziecku, stwarza dzieciom możliwość

     samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia , działania i przeżywania,

     uczestniczenia w ciekawych zajęciach ,poznawania otaczającej rzeczywistości z

     zachowaniem  wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

 1. Uczymy tolerancji, wyrozumiałości, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
 2. Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
 3. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z

     wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

 1. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 2. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną , kompetentną , zaangażowaną i odpowiedzialną

     kadrę  pedagogiczną.

 

 ZASOBY  LUDZKIE

 

 • wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
 • zespół specjalistów z zakresie terapii pedagogicznej , integracji sensorycznej  logopeda, psycholog .
 • zespół specjalistów w przychodniach, z którymi współpracujemy.

 

 ZASOBY MATERIALNE

 

 1. sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dziecka.
 2. budynek przedszkola przygotowany na przyjęcie dzieci w wieku przedszkolnym / od 3 do 6 lat /.
 3. ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt rekreacyjny.

 

 WIZJA  DZIECKA  W  NASZYM PRZEDSZKOLU

 

       DZIECKO JEST:

 • ciekawe świata,
 • ufne w stosunku do nauczycieli, dobre dla innych,
 • radosne,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • uczciwe i prawdomówne,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • świadome zagrożeń.

 

  DZIECKO  MA  PRAWO  DO :

 • życia i rozwoju,
 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • wspólnoty i solidarności w grupie,
 • aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktu z nimi na zasadzie równouprawnienie,
 • nauki, informacji, badania i eksperymentowania,
 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 • doświadczania konsekwencji swojego zachowania,
 • zdrowego żywienia.

 

  ZADANIA UJĘTE W PLANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA LATA 2010 – 2012

 

 • motywowanie dzieci do bycia dobrym i pracy nad sobą,
 • podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prospołecznych,
 • efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w wybranych  programach nauczania,
 • współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych,
 • wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych

 

Rok 2013-2015

 

 • pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosownie metod wyzwalających jego aktywność,
 • kształtowanie postaw proekologicznych , rozumienie roli czystego powietrza ,czystej wody dla prawidłowego rozwoju roślin, zwierząt i ludzi. Chronię środowisko naturalne i mam wpływ  na jego rozwój i piękno.

  

ROK 2015-2018

 • Przystąpienie do projektu ,,Mamy szansę ”- integracja sensoryczna
 • Modyfikacja wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej .
 • Dostosowanie bazy do realizacji form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  

ROK 2018-2020

 

 • Wdrażanie systemu wspomagania rozwoju  kompetencji kluczowych -umiejętność uczenia się .
 • Rozwijanie samodzielności dzieci w różnych sytuacjach w przedszkolu i w domu
 • Wdrażanie elementów planu daltońskiego w celu rozwijania w dzieciach samodzielności ,odpowiedzialności , współpracy z partnerem i refleksji nad sobą .

 

W ramach zadań określono cele ukierunkowane na poszczególne grupy osób

            /  dzieci, rodziców oraz nauczycieli: /

 

 

 

        DZIECKO

 

            RODZICE

 

       NAUCZYCIELE

 

 

Bawi się, uczy się ,i pracuje

 

Otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka

 

Są aktywni i twórczy

 

Jest akceptowane takie , jakie jest

 

Uzyskują pomoc specjalistów

 

Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym

 

Czuje się bezpiecznie

 

Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola

 

Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki

 

Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces

 

Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola

 

Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola

 

Uczy się dostrzegać swoje mocne strony

 

Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką

 

Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach

 

Buduje pozytywny obraz samego siebie

 

 

Współpracują z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

 

 Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują  sponsorów i przyjaciół przedszkola

 

Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi

 

 

 

Monitorują efektywność własnej pracy

 

Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole z powodzeniem

 

 

Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

 

Podnoszą kwalifikacje zawodowe.

 

Prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 

MODEL  ABSOLWENTA

 

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

WYKAZUJE:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
 • umiejętność współpracy w grupie(podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samo0dzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

POSIADA:

 • zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewa się w zrozumiały dla innych sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie.

UMIE:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję , gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • posługiwać się zdobyczami techniki (RTV, komputer i inne...).

ROZUMIE, ZNA:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny. Dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska ( prezentuje postawę proekologiczną ),
 • oraz przestrzega w/w praw i zasad.

NIE OBAWIA SIĘ:

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę , przedszkole,
 • chwalić się własnymi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć,

Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

Przedszkole jest integralnym elementem środowiska , w którym działa.

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki w których działa.

  

Przedszkole realizuje swoje zadania wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze zgodnie statutem Przedszkola oraz z regulaminem organizacyjnym.