KONCEPCJA PRACY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA

 

 

 Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie świat” Robert Fulghum

Przedszkole jest placówką promującą zdrowie, otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. PRZEDSZKOLE powinno wychować dziecko jako człowieka dbającego o zdrowie, twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję i wychowanie regionalne, a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

 

MISJA

 

Przedszkole jest po to, aby dać dzieciom przepis na życie długie, skuteczne i szczęśliwe poprzez proste prawdy poznawcze takie jak:

 

 • dziel się z innymi, bądź fair. Nie bij,
 • odkładaj rzeczy w miejsca, skąd je wziąłeś . Sprzątaj po sobie,
 • nie bierz rzeczy ,które nie należą do ciebie.
 • przeproś, jeśli kogoś uraziłeś,
 • umyj ręce przed jedzeniem,
 • nie zapomnij spuścić wody w toalecie,
 • żyj w równowadze-naucz się trochę i pomyśl trochę, i maluj, i rysuj, i potańcz, i pograj i pracuj każdego dnia trochę,
 • po jedzeniu zrób sobie drzemkę,
 • kiedy wychodzicie , uważajcie na ruch uliczny, złapcie się za ręce i bądźcie ze sobą,
 • dostrzegajcie wszystkie cuda tego świata, propagowanie przez Roberta Fulghuma

 

 • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, jednakowo ważne i kochane. Wszystkie dzieci są otwarte, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach, mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, radzą sobie w trudnych sytuacjach oraz nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne w szkole.

 

 • Każdemu dziecku należy zapewnić możliwość na wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami
 • Każde dziecko powinno mieć świadomość, że jego prawa są szanowane oraz, że ma prawo do okazywania swoich uczuć.
 • Należy diagnozować i obserwować indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia.
 • Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym.
 • Należy zapewnić dziecku możliwość realizowania naturalnej potrzeby ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
 • W atmosferze integracji uczmy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami.
 • Wprowadzać dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • Pomagajmy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Proponujmy wychowankom udział w dodatkowych zajęciach.
 • Kadra pedagogiczna permanentnie doskonali swoje umiejętności: jest innowacyjna i twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
 • Kształtujmy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie.
 • Zapewniajmy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie.
 • Gwarantujmy bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce.
 • Przedszkole współpracuje z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.

Każde dziecko jest dla nas ważne! Należy zrobić wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pozwolić mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat. Istotne są tylko pozytywne zachowania i wspieranie każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości. Należy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Powinniśmy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

 • Przedszkole jest placówka przyjazną dziecku, stwarza dzieciom możliwość

     samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia , działania i przeżywania,

     uczestniczenia w ciekawych zajęciach ,poznawania otaczającej rzeczywistości z

     zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

 • Uczy tolerancji, wyrozumiałości, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
 • Wyrównuj szanse edukacyjne dzieci.
 • Przedszkole powinno zapewniać warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną , kompetentną , zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

 

DZIECKO JEST:

 

 • ciekawe świata,
 • ufne w stosunku do nauczycieli, dobre dla innych,
 • radosne,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • uczciwe i prawdomówne,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • świadome zagrożeń.

 

 

DZIECKO MA PRAWO DO :

 

 • życia i rozwoju,
 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • wspólnoty i solidarności w grupie,
 • aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktu z nimi na zasadzie równouprawnienie,
 • nauki, informacji, badania i eksperymentowania,
 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 • doświadczania konsekwencji swojego zachowania,
 • zdrowego żywienia.

 

ZADANIA PRZEWIDZIANE W PLANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLA

 

 • motywowanie dzieci do bycia dobrym i pracy nad sobą,
 • podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prospołecznych,
 • efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w wybranych programach nauczania,
 • współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych,
 • wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych.

 

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

 • wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
 • zespół specjalistów w przychodniach, z którymi współpracujemy, jak również wykwalifikowani specjaliści z Przedszkola

 

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:

 • a) zebrania ogólne i grupowe,
 • b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
 • c) prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły,
 • d) zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców,
 • e) zajęcia otwarte,
 • f) zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog, lekarz),
 • g) udział w uroczystościach przedszkolnych,
 • h) włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
 • i) udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet
 • j) wystawy, wycieczki,
 • k) angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. ( w miarę potrzeb i możliwości).

W przedszkolu rodzice:

 1. Uzyskują pomoc specjalistów.
 2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
 4. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
 5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.
 8. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W przedszkolu nauczyciele:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
 6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
 7. Nauczyciele uzyskują coraz wyższe stopnie awansu zawodowego.
 8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 9. Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola.
 10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

Ważne stają się cele, związane z współpracą ze środowiskami i powodują one:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • uatrakcyjnienie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • poszerzenie kontaktów z ciekawymi ludźmi,
 • zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
 • podtrzymywania tradycji organizowania imprez dla społeczności lokalnej,
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy.

 

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Praca zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r., oraz wybranymi programami lub własnymi przedstawionymi corocznie w zestawie programów.

 

METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

Zastosowanie metod i form pracy powinno być nowoczesne i zapewniać wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Powinny być to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 

Metody czynne:

 • a) metoda samodzielnych doświadczeń,
 • b) metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • c) metoda zadań stawianych dziecku,
 • d) metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:

 • a) obserwacja i pokaz,
 • b) osobisty przykład nauczyciela,
 • c) udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody słowne:

 • a) rozmowy,
 • b) opowiadania,
 • c) zagadki,
 • d) objaśnienia i instrukcje,
 • e) sposoby społecznego porozumiewania się,
 • f) metody żywego słowa,
 • g) metody aktywizujące,

Dziecko w przedszkolu:

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 • Czuje się bezpiecznie.
 • Rozwija się twórczo.
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 • Wcześnie zaczyna czytać.

MODEL ABSOLWENTA

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

 

WYKAZUJE:

 

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
 • umiejętność współpracy w grupie(podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samo0dzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

 

POSIADA:

 

 • zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewa się w zrozumiały dla innych sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie.

 

DZIECKO UMIE:

 

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję , gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • posługiwać się zdobyczami techniki (RTV, komputer i inne...).

 

ROZUMIE, ZNA:

 

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny. Dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska ( prezentuje postawę proekologiczną ),
 • oraz przestrzega w/w praw i zasad.

 

NIE OBAWIA SIĘ:

 

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę , przedszkole,
 • chwalić się własnymi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć.

Przedszkole:

 • osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa,
 • doskonali efekty swojej pracy,
 • jest integralnym elementem środowiska , w którym działa współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego, racjonalnie wykorzystuje warunki w których działa,
 • realizuje swoje zadania wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze zgodnie statutem oraz z regulaminem organizacyjnym.