Deklaracja dostępności

 

    Przedszkole nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 1.


Data publikacji strony internetowej: 1.01.2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.12.2020


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


* brak ułatwień dostępu dla osób niepełnosprawnych, element tytułowy nie jest poprawnie opisany;
* strona nie zawiera formularza kontaktowego;
* filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
* część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
* mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
* filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia:  1.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe : 


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.


Osobą kontaktową jest : p.o. dyr. mgr Ewa Pławecka, tel.735-475-474,
mail: p1pszczyna@pze-pszczyna.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu : (32) 210 35 92


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio - deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpieniaz żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będziemożliwa, przy czym termin tennie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)


Dostępność architektoniczna:


1. Wejście do budynku nie wymaga pokonywania schodów
2. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie
3. Budynek jest jednopoziomowy w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli
4. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli
indukcyjnych
5. Brak parkingu przedszkolnego,
6. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym, Dyrektor jednostki wyraża zgodę na
wstęp z psem asystującym
7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,
jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.